KVKK AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metninin amacı; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) nezdinde 11825 işletme belge numarası ile kayıtlı bulunan,  Globy Turizm ve Konaklama Hizmetleri Anonim Şirketi ticari unvanı ve By Tatilos Turizm Seyahat Acentası acente unvanıyla faaliyetlerini sürdüren (bundan böyle “By Tatilos” olarak anılacaktır) şirketimiz üzerinden yönetmekte olduğumuz web sitelerimiz, mobil sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız ile çağrı merkezimizin (bundan böyle “E-Acente” olarak anılacaktır) kullanımı sırasında elde ettiğimiz ve/veya üçüncü kişilerden aldığımız kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu'nun (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) 10’uncu maddesine istinaden aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. 

Ayrıca, kullanıcılarımızın E-Acente kullanımı ile ilgili olarak topladığımız veya kullanıcılarımızın pozitif hareketleri ile kendilerinin girdikleri ya da bildirdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve ilgili kişinin hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatılmasını sağlamaktır.

Seyahat bileti rezervasyon ve satışı, konaklama tesisi satış ve rezervasyonu, günübirlik ve paket turlar, araç kiralama, transfer, sigorta ve vize hizmetlerini sunarken, bu faaliyetler içerisinde işbu aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler işlemlerin gerçekleşmesi için işlenebilmektedir.

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcılarımızın kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemekteyiz.

By Tatilos, işbu aydınlatma hükümlerini dilediği zaman E-Acente üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Yapılan bu güncelleme ve değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.    AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

1.1.  Amaç

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar konularında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 10’uncu maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

1.2.  Kapsam

Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.

1.3.  Tanımlar

Veri SorumlusuGloby Turizm ve Konaklama Hizmetleri A.Ş. (By Tatilos Turizm Seyahat Acentası)
İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
E-AcenteGloby Turizm ve Konaklama Hizmetleri A.Ş.’nin (By Tatilos Turizm Seyahat Acentası) işlettiği web siteleri, mobil siteler, mobil uygulamalar ve çağrı merkezi.
KullanıcıGloby Turizm ve Konaklama Hizmetleri A.Ş.’nin (By Tatilos Turizm Seyahat Acentası) işlettiği web sitelerini, mobil sitelerini, mobil uygulamalarını ve çağrı merkezlerini üye olarak ya da üye olmadan kullanan kişi.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hâle GetirmeKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Kanun6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK)

2.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

2.1.  Genel İlkeler

Kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer ilgili kanunlara uygun olarak, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde işlemekteyiz;

2.1.1.  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

2.1.2.  Doğru ve gerektiğinde güncel olma

2.1.3.  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

2.1.4.  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

2.1.5.  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

2.2.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Şartları

Kişisel verilerinizi açık rızanız olmadan işlemiyoruz. Ancak, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

2.2.1.   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

2.2.2.  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

2.2.3.  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

2.2.4.  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

2.2.5.  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

2.2.6.   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

2.2.7.   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2.3.    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerinizi, açık rızanız olmadan işlemeyiz.

2.4.    Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hâle Getirilmesi

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz resen veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar kanun yönetmelikleriyle düzenlenmektedir.

2.5.    Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, açık rızanız olmadan aktarmayız. Ancak, KVKK 5’inci maddesinin ikinci fıkrası ve yeterli önlemlerin alınması kaydıyla 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir. Aynı şekilde yurt dışına aktarılmasında da KVKK 9’uncu maddesine uygun olması şartıyla açık rızanız aranmadan aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

3.      HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1.   İlgili Kişi Olarak Bilgi Talep Etme Hakkınız

İlgili kişi olarak, her zaman yasaların öngördüğü şekilde tarafımızdan KVKK 13’üncü maddesine istinaden kendinizle ilgili aşağıdaki konular için bilgi talebinde bulunabilirsiniz;

3.1.1.    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

3.1.2.    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.1.3.    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3.1.4.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

3.1.5.    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

3.1.6.    KVKK 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

3.1.7.   (3.1.5) ve (3.1.6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

3.1.8.   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

3.1.9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sorumlusu olarak şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ekstra bir maliyet oluşturması durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tahsil edilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 10.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesine uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki adresimize kimliğinizi tespit edici belge ve fayda sağlayacak diğer belgelerle birlikte bizzat elden, iadeli taahhütlü mektupla ya da noterlik kanalıyla iletebilirsiniz. Ayrıca, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize de talebinizi iletebilir ya da kanunun öngördüğü diğer yollardan başvurabilirsiniz. By Tatilos olarak, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkımız saklıdır.

Globy Turizm ve Konaklama Hizmetleri Anonim Şirketi

(By Tatilos Turizm Seyahat Acentası)

Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesi No 23-25A

Brandium Residence R1 Blok Kat 3 Daire 38

(34750) Ataşehir, İstanbul, Türkiye

Tel                    : +90 (850) 305 40 10

Faks                 : +90 (850) 305 40 11

KEP Adresi      : globyturizm [at] hs01.kep.tr

4.      GENEL BİLGİLER

4.1.    Toplanan Kişisel Veriler

By Tatilos aşağıda belirtilen metotlarla ilgili kişilerden çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. Toplanan bu veriler, ilgili kişilerin kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

Bu başlık altında, By Tatilos tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve KVKK uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, aydınlatma metninde belirtilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ve "özel nitelikli kişisel veri" ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir;

4.1.1.   Kimlik ve İletişim Bilgileri

Adı ve soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adres, e-posta, fatura bilgileri, T.C. kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), pasaport numarası ve geçerlilik tarihi, kimlik fotokopisi ile benzer diğer belge ve bilgiler.

4.1.2.   Kimlik Doğrulama Bilgileri

Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, cep telefonu numarası, e-posta adresleri, üyelik tipi, sosyal medya hesapları, kontak bilgileri, parola ipuçları, kullanıcı numaraları.

4.1.3.   Demografik Veriler

Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, ilgi alanları, yolculukları, tercih edilen dil ve para birimi verileri.

4.1.4.  Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar

Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere By Tatilos çağrı merkezlerini arama nedenleriniz, rezervasyon kodları, ses kayıtları, seyahat bileti destinasyon arama bilgileriniz, kullanıldığı zamanki tarih ve saat verileri, E-Acente üzerinden bakılan otobüs biletleri, uçak biletleri, tarihleri, saatleri, başlangıç ve varış yerleri, banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün/hizmet tedarikçisi firmaların kullanıcı ile iletişime geçmesi için ilgili reklam veya bannerda belirtilen veriler, filtreleme, sıralama, önceliklendirme seçenekleri, son giriş tarihi, üyelik tipi, toplanan puanlar, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, girilen arama terimleri, ziyaret edilen uçuşların bilgileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

4.1.5.   Konum Verileri

Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcının mobil uygulamaları kullanırken, kullanıcının onay vermesi halinde mobil cihazındaki konum verisi kullanılabilir.

4.1.6.    Çerez Verileri

Tarayıcı bilgileri, IP ve port verileri, tarayıcı hareketleri, tarayıcı seçim bilgileri ve cookies (çerezler) yolu ile edinilebilecek bilumum veri.

4.1.7.    Ödeme Verileri

Kredi kartı verileri, fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, firma unvanı, fatura adresi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

4.1.8.    Anket Cevapları

By Tatilos tarafından düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar ile iş birliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar.

4.1.9.  Seyahat Verileri

Kalkış ve varış bilgisi aramaları, ilgilenilen destinasyon verileri, rezervasyon bilgileri, seyahat tarihleri, saat bilgileri, doğum tarihi, seyahat sigortası ve bilet iptal sigortası verileri, rötar ve bilet kullanım verileri, engel ve hastalık verileri, yemek tercihi verileri, bagaj verileri, tercih edilen karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu taşıyıcı firmaları, araç kiralama ve transfer firmaları, tercih edilen otel ve tur verileri, vize başvuru verileri.

4.2.     Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında By Tatilos ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet/ürün servis sağlayıcılarının tesisi bulunan yurt içinde ya da başka bir ülkede depolanabilir ve işbu aydınlatma metnindeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

İşbu aydınlatma metni kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

4.3.     Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşbu KVKK Aydınlatma Metni ile Kullanım Koşulları sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile düzenlenen ilkeler ve işleme şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

4.3.1.   Kimlik ve İletişim Bilgileri

Başta hizmet sözleşmesi gereği olmak üzere, şirket içi değerlendirme, iletişim, kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, satış ve satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi.

4.3.2.   Kimlik Doğrulama Bilgileri

Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi.

4.3.3.    Demografik Veriler

Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası hizmetler ve süreçlerin geliştirilmesi, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikâyet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi.

4.3.4.    Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar

Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi.

4.3.5.    Konum Verileri

Konuma bağlı veya konumla ilişkili E-Acente fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi.

4.3.6.    Çerez (Cookie) Verileri

Kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi.

4.3.7.     Ödeme Verileri

Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler.

4.3.8.    Anket Cevapları

By Tatilos tarafından E-Acente dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, By Tatilos ile E-Acente fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların By Tatilos tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile E-Acente’nin kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma.

4.3.9. Seyahat Verileri

Sözleşmenin kurulması ve ifası, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi.

By Tatilos ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için By Tatilos tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4.4.    Kişisel Verileri Saklama Süresi

By Tatilos elde ettiği kişisel verileri, kullanıcılara hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu KVKK Aydınlatma Metni ile Kullanım Koşulları sözleşmesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Kullanım Koşulları sözleşmesinin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, By Tatilos Kullanım Koşulları sözleşmesinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

4.5.     Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılacak

By Tatilos ilgili kişiye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya ilgili kişilerin kendilerinin pozitif hareketleriyle E-Acente’ye verdikleri kişisel bilgileri başta üyelik sözleşmesi gereklerini ve hizmetleri ifa etmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet ve ürün sağlayıcıları, seyahat acentaları ve tur operatörleri, araç kiralama ve transfer firmaları, konaklama tesisleri, sigorta şirketleri, vize acentaları ve vize başvuru merkezleri, kara, deniz, demiryolu ve havayolu taşıyıcı firmaları, havalimanı idareleri, ulusal ve uluslararası havayolu düzenleme ve denetleme kuruluşları, havayolu koordinasyon organizasyonları, hukuk büroları, vergi denetim ve mali müşavirlik büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, anket ve reklam ajansları, danışmanlık şirketleri, yazılı, sesli ve görsel medya sektöründe yer alan firmalar, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, kullanıcının adı, soyadı ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu aydınlatma metninde belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

By Tatilos kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

4.6.     Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

By Tatilos, daha nitelikli çalışmak, doğru ve hatasız hizmetlerini ifa etmek ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır;

4.6.1.    Doğrudan By Tatilos’a Vermiş Olduğunuz Bilgiler

Hizmetin ifası için ve E-Acente’nin kullanımı sırasında, öncesinde veya sonrasında, ilgili kişilerin kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan ilgili kişiler tarafından By Tatilos pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, adı-soyadı, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, bilet, otel, araç kiralama, transfer rezervasyon-satış bilgileri, sigorta bilgileri, vize başvuru bilgileri, fatura bilgileri, demografik veriler bu tür verilere girmektedir.

4.6.2.   Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler

By Tatilos sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve tercih edilen destinasyonlarla birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

By Tatilos, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla E-Acente’ye gelen ilgili kişilerin üye olmasalar dâhi E-Acente’deki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4.6.3.     Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Dayanakları

Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması.

Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler.

By Tatilos, E-Acente ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

4.7.     Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

By Tatilos, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı ve bunlar için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

By Tatilos, elde ettiği kişisel verileri bu işbu aydınlatma metni ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. By Tatilos, işbu aydınlatma metni uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

E-Acente üzerinden başka uygulamalara ve web sitelerine link verilmesi halinde By Tatilos link verilen uygulamaların ve web sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

İlgili kişi, işbu aydınlatmaya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal E-Acente üzerinden güncelleyeceğini taahhüt eder. İlgili kişinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde, By Tatilos’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Yayın Tarihi       : 22.02.2021